Waanzinnig interessant talent: Judith Mundwiler

 

Als laatste kunstenaar in 2015 wil ik het werk van Judith Mundwiler laten zien. De zwitsere Judith heeft al diverse prijzen gewonnen bij verschillende art quilt tentoonstellingen. Hoewel ze dus exposeert in een redelijk traditionele wereld zijn haar materiaalkeuzes helemaal niet traditioneel. Sterker nog het lijkt er op dat Judith alles gebruikt, behalve stof. En alles, is in dit geval ook alles. Theezakjes, snoeppapier, videobanden, plastic verpakkingen, planten, zaden, papier, metaal. De enige stofsoort die ze veelvuldig inzet zijn zijden organzaresten, die ze via een snijatelier ontvangt. Judith is met recht een multi media artiest en daarom vind ik haar zo interessant. Met die verschillende materialen in mijn gedachten kijk ik naar haar werk, en ze hanteert haar materialen zo verfijnd. Hier en daar herken ik materialen maar bijna niets ligt er zo patsboem bovenop. Haar kleurgebruik en ritmegevoel vind ik grandioos. Haar werk heeft iets teers, soms bijna etherisch terwijl het toch patchworks zijn, waarbij de materialen dus allemaal aan elkaar gehecht worden.

The last artist in 2015 I want to show the work of is Judith Mundwiler. The Swiss Judith has won several prizes in different art quilt exhibitions. Although she exhibits in a fairly traditional world her material choices are not at all traditional. It seems that Judith uses everything except fabric. Tea bags, candy wrappers, video tapes, plastic containers, plants, seeds, paper, metal. The only fabric materials she frequently uses is silk organza remains, which she receives from a cutting workshop. Judith is truly a multi-media artist and that is why I find her so interesting. With all these different materials in my mind I look at her work and see she uses her materials so sophisticated. I find her use of colour and rhythm grand. Her work has something fragile, sometimes almost ethereal. And this while her work is patchwork, with materials all bonded together.

Judith-Bio-02

Naast het creëren van kunst, geeft Judith ook les. Je kunt workshops bij haar volgen. Ze heeft twee boeken geschreven (verkrijgbaar bij bol.com en amzone.com). Ze schrijft blogs en werkt samen met andere kunstenaars. Genoeg te doen en toch heeft ze tijd gevonden mijn vragen te beantwoorden. We hebben elkaar nog niet persoonlijk ontmoet, maar volgens mij is Judith een bijzonder sympathieke vrouw. Taalkundig was ons contact grappig. Ik bedacht het in het Nederlands, schreef de vragen in het Engels en Judith beantwoorde in het Duits. Hoe Europees wil je het hebben? Zoals altijd laat ik de antwoorden van de kunstenaar ‘zo oorspronkelijk’ mogelijk staan. En ik probeer deze dan te vertalen, in dit geval in het Engels en Nederlands.

Besides creating art, Judith also teaches. You can attend workshops with her. She has written two books (available at bol.com and amzone.com). She writes blogs and collaborates with other artists. Plenty to do and yet she found time to answer my questions. We have not met each other personally, but I think Judith is a very likeable woman. Linguistically our contact was funny. I thought  in Dutch, wrote the questions in English and Judith answered them in German. How European this is? As always I leave the answers of the artist ‘as originally’ as possible. I try to translate them, in this case both in English and Dutch.

49916c32624ec08f43443cfef2c84242

  1. When I look at your work I notice that you use almost all geometric shapes, especially squares. Why do you have such a great preverence for these forms?

Voor mij is het vierkant de perfecte vorm. Het is een harmonieuze vorm, uitgebalanceerd. Ik kan deze vorm gebruiken en aan elke zijde toevoegen aan een groter geheel. Ook houd ik van de cirkel.

For me the square is the “perfect” shape. It is a harmonious shape, balanced. I can take the form and link it on each side again for a greater piece. Also I like the circle.

Das Quadrat ist für mich die „perfekte“ Form. Es ist eine harmonische Form, ausgeglichen. Ich kann die Form auf jeder Seite wieder zusammenhängen für ein Grosses Ganzes. Auch hat der Kreis darin Platz.

779911808fcdea5a8271467d6e2627d4

  1. I really admire your use of such a width range of materials. You can find almost everything in your work beside fibers, ofcourse. Human and animal hair, all kinds of find objects, plants, fruits. How does this work for you, do you select the materials first or later while working on your piece?

Ik kan gewoonweg niets weggooien, zonder mij eerst af te vragen of ik het item kan verwerken of niet. We gaan zo achteloos met onze grondstoffen om. Veel verpakkingsmateriaal kan een tweede keer gebruikt worden. En overal zie ik prachtige structuren, kleuren of vormen in. Kijk eens naar een theezakje: daar zitten zo veel sporen van kleur in na gebruik. Ik vind dat fascinerend! Onderweg valt mijn oog op vanalles: geplette bierbliklipjes van metaal, roestige spijkers, een stuk stof, gekleurde glasscherven en nog veel meer. Bij mijn kleine collage’s leg ik eerst mijn rijkdom aan lapjes, papiersnippers, krantenknipsels neer daarna ga ik bij mijn gevonden voorwerpen kijken wat er bij perfect bij past. Soms heb ik eerst een idee. Bij voorbeeld, in de serie van ‘Seelenwanderung’. Tijdens deze periode werd ik geconfronteerd met het ziekzijn van mijn vader, kanker. Het thema, waar komen we vandaan – waar gaan we heen, werd heel belangrijk voor mij. Ik zocht naar een fragiel materiaal waarmee ik mijn gedachten en emoties mee kon vertalen. Als vanzelf kwam mijn voorraad theezakjes in allerlei tinten naar voren. De zakjes zijn teer en dragen al sporen van gebruikt leven in zich. Ik heb een serie gemaakt van tien werken met afmetingen van ongeveer 80x100cm, en een groot werk van ongeveer 2x2m. Dit werk is op reis geweest met de tentoonsteling ‘Grossquilts-22 Positionen‘ van de Duitse quiltkunst vereniging.

I basically cannot throw away anything, without first making me worry about whether I can find a new use for it. We are so careless with our recources. Many packaging materials can be used a second time. And I recognize again and again very exciting textures, colours or shapes in such materials. Look at a used tea bag : there are so many exciting traces of colour on it. I find that totally fascinating!

On the road or on walks my eye wonders around and collect finds: crushed beer lids made of metal, rusty nails, a piece of cloth, a coloured piece of glass and much more.

In my little collages, I first lay out my wealth of fabric scraps, paper scraps, newspaper clippings on the table next to my findings. First, I create the collage and then I add the perfect find to it.

Sometimes the idea comes first. For example, in the series “Seelenwanderung”. This was in a period when I was confronted with the cancer of my father. The theme of “from where do we come? -where are we going to? ” was very important to me. I was looking for a fragile material to express these thoughts and feelings. My large collection of used tea bags in all colours presented itself here. The paper bags are fragile and already bears traces of used or lived life in itself. There was a creation of a series of 10 pictures in the size of about 80cm x 100cm, and a very large piece of approximately 2m x 2m. This work was on the a journey with the exhibition “ Grossquilts-22 Positionen” of the association Quiltkunst Germany. 

0311_TK_Werk_Seelenwanderung_04-6-800-600-80

Ich kann grundsätzlich nichts wegwerfen, ohne mir zuerst Gedanken darüber zu machen, ob ich noch eine neue Verwendung dafür finde. Wir gehen mit unseren Recourcen so achtlos um! Viele Verpackungsmaterialien können ein zweites Mal verwendet werden. Und ich erkenne immer wieder ganz spannende Oberflächenbeschaffenheiten,  Farben oder Formen in solchen Materialien. Schauen Sie sich mal einen gebrauchten Teebeutel an: Da sind so viele spannende Farbspuren darauf zu erkennen. Das finde ich total faszinierend!

Auf der Strasse oder bei Spaziergängen fallen mir auch Fundstücke in die Augen: zerdrückte Bierkorken aus Metall, rostige Nägel , ein Stück Stoff von einer Abdeckplane, eine farbige Glasscherbe und Vieles mehr.

Bei meinen kleinen Collagen gehe ich so vor, dass ich einen Fundus von Stoffresten, Papierfetzen, Zeitungsausschnitten auf dem Tisch habe und daneben meine Fundstücke. Zuerst gestalte ich die Collagen und suche dann das passende Fundstück dazu.

Oder ich habe zuerst mein Thema, das mich beschäftigt. Zum Beispiel bei der Serie „Seelenwanderung“ das war eine Zeit, wo ich Konfrontiert war mit der Krebserkrankung meines Vaters. Das Thema „woher kommen wir? –wohin gehen wir?“ beschäftigte mich sehr. Ich suchte dazu ein fragiles Material, um diese Gedanken und Gefühle auszudrücken damit. Meine grosse Sammlung von gebrauchten Teebeuteln in allen Farben bot sich hier an. Das Papier der Beutel ist fragil und trägt schon Spuren von Leben in sich. Es entstand in dieser Zeit eine Serie von Bildern- 10 Bilder in der Grösse von ca. 80cm x 100cm und ein ganz Grosses von ca. 2m x2m .  dieses Werk war unterwegs in der Ausstellung „Grossquilts-22 Positionen“ vom Verein Quiltkunst Deutschland.

0315_TK_Werk_Naturmaterialien_07_Large-48-800-600-80

  1. Looking at your work I see a lot of fragility and transparency. I find this very attractive. I persume you started your artistic career with quilts. How did your work evolve to this light and delicate works?

Ik heb nooit traditioneel gequilt. Mijn eerst quilt dat mee deed in een expositie was een groot werk wat tentoongesteld wird in Pasadena, USA. De stofeinden rafelden, omdat ik het werk niet wilde afsluiten met zomen. Ik bezocht de expositie en hoorde mensen over mijn quilt praten. Er werd gezegd dat het niet af was, en dat het afgewezen als werk wat slordig was. Dit was geen reden voor mij om anders te gaan werken. Bij al mijn werken hangen er draden los ergens, stof zit niet helemaal vast en de kanten niet omgezoomd. Meestal werk ik met verschillende stoflagen die achter elkaar verwerkt worden, deze stofbanen zet ik aan de bovenkant vast maar aan de onderkant niet. Zo creëer ik fragiliteit en zachte uitstraling die voor mij zo belangrijk is in mijn werk. Maar dingen evolueren. Mijn werkwijze verandert, ik gebruik nu een waslaag over mijn collage’s. Afgelopen weekend had ik een kleine expositie met dit nieuwe werk. Het is een totaal nieuwe manier van werken voor mij, het voelt nog onbekend. Ik ben zelf nieuwsgierig hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.

I have never created “traditional” quilts.  My first quilt I have submitted in a tender was a large work, which was exhibited in Pasadena, USA. The fabric ends frayed, because I wanted not to shut the seams. Such straight seams narrowed my work too tight. I visited this exhibition and overheared the comments of visitors. “This work is not finished” or it was dismissed as “carelessly sloppy “work. But for me that was no reason to work differently. All my works have a thread hanging out somewhere, or fabric that moves, or the edges fray . Mostly I work in different layers of fabric that I layer in sequence. These parts are joined together only at the top and will hang freely in a row. In this manner I create the delicacy and fragility that is important to me in my work. But things evolve … I now use wax on my collages. Last weekend I had a small exhibition with such images. This is a total new working method for me. I’m curious to see how this will evolve.

Ich habe nie „traditionelle“ Quilts geschaffen. Mein erster Quilt, den ich an einer Ausschreibung eingereicht hatte war ein grosses Werk, das in Pasadena, USA gezeigt wurde. Da fransten die Stoffenden aus, weil ich keine geschlossenen Nähte machen wollte. Solche geraden Nähte engten meine Aussage zu fest ein. Ich war an dieser Ausstellung zu Besuch und habe mir die Kommentare der Besucherinnen angehört. Da war zu hören: „Das ist ja gar nicht fertig gearbeitet“ oder es wurde als „ungenaues und „schnoddriges“ Arbeiten abgetan. Für mich war das aber kein Grund, anders zu arbeiten. Alle Meine Werke haben irgendwo einen Faden der heraushängt, oder ein Stoff Teil, welches sich bewegt, oder Kanten die ausfransen…Meistens arbeite ich in verschiedenen Stofflagen, die ich hintereinander schichte. Diese Bahnen sind nur oben zusammengefügt und hängen frei hintereinander. So erreiche ich die Zartheit und Fragilität, die mir in meiner Arbeit wichtig ist.  Aber auch solche Dinge entwickeln sich weiter…ich habe neu Collagen hinter Wachs gelegt. Am letzten Wochenende hatte ich eine kleine Ausstellung mit solchen Bildern. Da war ich mir selbst etwas fremd, weil die Oberfläche hier ganz kompakt ist und die Vielschichtigkeit im Bild drin, also hinter dem Wachs liegt….ich bin gespannt, wie sich das nun bei mir weiterentwickelt…

0319_TK_Werk_Alltaegliche_Kostbarkeiten_01_Large-55-800-600-80

  1. You won the price of ‘Kunstpreis Zonta-Regio’. Contgratulations by the way. This is a price to promote a female visual artist in your region. Do you think such a price helps in order to promote fiber arts? I mean, will it help to lift fiber art out of the ‘just womens work’ or ‘Fleissiger Frauenarbeit’ as you call it in German.

Dit is een moeilijk vraag om te beantwoorden, maar wel een vraag die mij erg bezig houdt. Het feit is dat ik mijn prijs gewonnen heb tesamen met een andere kunstenaar, die dit tegenspreekt. De andere winnaar, een collega, Ruth Loibl, print en tekent op stof. Zij drukt op frame en stof en ik werk met en verwerk stof. Tijdens het jury overleg vonden sommige dames in de jury dat mijn werk teveel textiel was, en dat terwijl de prijs uitgeschreven werd voor ‘Textiel in de kunst’. Wij textielkunstenaars zouden het woord textiel moeten weglaten en onszelf kunstenaars moeten noemen. Als ik rondkijk op de ART Basel en op de Biënale van Venetië, ontdek ik steeds meer textiel. Ook door mannen gemaakt. Deze werken worden niet beschreven als textiele kunst, maar als kunst. We moeten de moed hebben om deze titel los te laten en met meer zelfvertrouwen onszelf te presenteren. Maar het is moeilijk..

This is a very difficult question to answer. But it is a question that concernes me greatly! The fact that I won this prize together with another artist, a drawing artist, shows precisely this contradiction. My colleague, Ruth Loibl, who prints and draws onTextiles, she is printing on mesh, pieces of cloth, etc. And I find myself in the category ‘have been working with textile or textile techniques‘. At the rating some women in the jury panel found  my work to much “textile”, eventhough Textile Art was the price theme.

We textile artists should we use the word textile artist but just “artist”. When I look around at the ART Basel or at the Venice Biennale, I discover more and more textiles. Also made by men. But these works are nowhere described as “textile art” only as art!

We must have the courage to free ourselves of this title and show more confidence in our art and our way of working. But that is a difficult path …

Das ist eine ganz schwierige Frage zum beantworten, aber es ist eine Frage, die mich immer stark beschäftigt! Dass ich diesen Preis zusammen mit einer anderen, zeichnenden Künstlerin gewonnen habe, zeigt eben genau diesen Widerspruch. Meine Kollegin, Ruth Loibl, druckt und zeichnet Textiles, also vergrösserte Maschen, Stoffstücke etc. und ich arbeite mit textilem Material oder mit textilen Techniken. Bei der Auswahl war das für einige der Jurierenden Frauen „zu Textil“, obwohl es im Preis um „textil in der Kunst“ ging…

Wir Textilkünstler sollten uns nicht als solche betiteln, sondern als „Künstler“. Wenn ich mich an der ART Basel oder an der Biennale in Venedig umschaue, entdecke ich immer öfter Textiles, auch von Männer gearbeitet. Aber dort wird nirgendwo das Werk als „Textilkunst“ beschreiben, sondern es ist KUNST!

Wir müssen den Mut haben, uns davon zu lösen und mehr Selbstsicherheit zeigen in unserer Kunst und unserer Art zu arbeiten. Aber das ist ein schwieriger Weg…

03110_TK_Werk_Collagen_04_Large-66-800-600-80

  1. What is the situation of fiber art in your country? How do you promote and sell your work?

Er zijn in Zwitserland geen grote netwerkgroepen die zich met textiel bezighouden, daarom heb ik met andere kunstenaars ‘Textile Art Forum Schweiz (TAFch)‘ opgezet. Meer informatie vind je op onze website www.tafch.ch. Het blog is succesvol, we hebben tot nu toe meer dan drie miljoen bezoeken gehad in de afgelopen twee jaar. Elke week kun je op het blog een artikel lezen over kunst en textiel. Het grote aantal bezoekers geeft aan dat er veel interesse is in dit onderwerp en we blijven dan ook actief om het netwerk steeds groter te maken. Het volgende grote event is een inschrijving voor de ‘teximus2‘. Deze wedstrijd staat open voor alle kunstenaars die met textiel werken, in wat voor vorm ook. Meer informatie hierover vind je vanaf half December op onze website.

Since there are no large networks of textile art in Switzerland, I founded with other artists along the “Textile Art Forum Switzerland (TAFch). Our aim is to create a textile network. You find more information on www.tafch.ch our website.

We carry a very successful blog, which now has more than 3 million hits (!) for 2 years. Every week you will find here an interesting article on the subject of art and textile art. The Number of visits shows us that there is great interest in this topic and we will further contribute to it so the networking will become ever closer.

The next big event which is planned is the tender “teximus2”. This competition is open to all artists who work with fabric in any sense. Further information and the tender itself can be found on our website. www.tafch.ch from mid-December.

 Da es keine grossen Netzwerke von Textiler Kunst gibt in der Schweiz, habe ich mit anderen Künstlerinnen zusammen das „Textile Art Forum Schweiz (TAFch) gegründet. Unser Bestreben ist es, ein textiles Netzwerk zu erstellen. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite www.tafch.ch.

Wir führen seit 2 Jahren einen sehr erfolgreichen Blog, der mittlerweile schon über 3 Millionen mal (!) aufgerufen wurde. Hier finden Sie jede Woche einen interessanten Beitrag zum Thema Kunst und Textilkunst. Die Anzahl Besuche zeigt uns, dass das Interesse gross ist an diesem Thema  und wir werden weiteres dazu beitragen, dass die Vernetzung immer enger wird.

Als nächsten grossen Event ist die Ausschreibung „teximus2“ geplant. Diese Ausschreibung richtet sich an alle Kunstschaffende, die im engen und weiten Sinn mit Textilem zu tun haben. Weitere Infos und auch die Ausschreibung selbst findet man auf unserer Webseite . www.tafch.ch ab Mitte Dezember.

0317_TK_Werk_Objekte_01_Large-68-800-600-80

  1. What are you working on right now.

Op dit moment heb ik een time out van mijn creatieve werk, dit vanwege familieomstandigheden. Ik zet me nu alleen in voor het werk van TAFch. Maar er wachten nieuwe projecten in mijn atelier en in mijn hoofd en ik ben zelf benieuwd waarheen mijn ontwikkeling gaat.

Right now I have a break of my artistic work because of family matters. Now I promote the project of TAFch. But new projects are waiting in my studio and are ready in my head, and I for myself am excited to see where they will lead me.

Im Moment habe ich familiär bedingt eine Pause mit meiner künstlerischen Arbeit. Ich setze mich nun vor Allem für das Projekt von TAFch ein. Aber neue Projekte warten in meinem Atelier und sind in meinem Kopf bereit und ich bin selbst gespannt, wohin sie mich führen werden.

0313_TK_Werk_Geheimnisse_05_Large-26-800-600-80

  1. Do you use a sketchbook?

Ik gebruik nooit een schetsboek. Wel heb ik een bewaarmap, waar ik nieuwsartikelen en foto’s inplak die ik inspirerend vind. Af en toe pak ik het boek als ik op zoek ben naar nieuwe projecten.

I never use a sketchbook. But I have a scrapbook where I paste newspaper articles or pictures which I find inspiring. I browse in this book from time to time when I’m on the search for new projects.

Ich verwende nie ein Skizzenbuch. Aber ich habe ein Sammelbuch, wo ich Zeitungsartikel oder Fotos von Inspirationsquellen einklebe. Dieses Buch nehme ich ab und zu hervor, wenn ich am suchen nach neuen Projekten bin.

Alle foto’s heb ik met toestemming van Judith Mundwiler van haar site gebruikt. (All pictures used are from the site of Judith Mundwiler, with her permission.)

0315_TK_Werk_Naturmaterialien_05-44-800-600-80 0316_TK_Werk_Lunaria_01-50-800-600-80