Privacyverklaring Emjees

Hier vind je alle informatie omtrent dataverwerking die voor kan komen bij het aanmelden van de nieuwsbrief of cursus.

1. Identiteit 

 Emjees staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 63631423.

Eigenaar: M.J. van Holthe-van Vark, contactadres: verkrijgbaar via Email.

Emailadres: emjeevh@gmail.com.

2. Doeleinden

Het verzamelen van gegevens kunnen zijn:

Naam en emailadres ten behoeve van de nieuwsbrief. 

Naam en emailadres ten behoeve van het volgen van een online cursus.

Naam, emailadres en telefoonnummer ten behoeve van het volgend van een persoonlijke cursus.

Alle bovengenoemde gegevens zijn verplicht indien je aanmeldt voor de nieuwsbrief en/of cursus.

3. Inzage en wijziging gegevens

Je kunt altijd je gegevens opvragen, laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Het uiterlijke termijn hiervoor is vier weken. Je kunt contact opnemen via emailadres: emjeevh@gmail.com of via het contactformulier op www.emjees.nl. 

4. Ontvangers van de verzamelde gegevens

Buiten mijzelf om zijn de volgende bedrijven betrokken bij het bewaren en uitvoeren van de diensten binnen Emjees. Mailchimp voor nieuwsbrieven en Mijn E-course voor de online cursussen. Beide bedrijven hebben aangetoond op adequate manier deze data te beheren en op te slaan. 

5. Duur van de opslag

Je gegevens zijn opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of door het stopzetten van activiteiten door Emjees. Bij de online cursussen via Mijnecourse/emjees zijn je gegevens opgeslagen tot opzegging of einde van het cursustermijn, met in acht neming van een verwerkingsperiode van vier weken. 

6. Klachten

Bij klachten kun je contact opnemen via email: emjeevh@gmail.com. Uiteraard staat het je vrij om bij foutief gedrag mijnerzijds een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.

7. Doorgeven derden

Emjees zal nooit gegevens doorgeven aan derde partijen. Het is niet mijn bedoeling om geld te verdienen via het omzetten van informatie of advertentiemiddelen. Het enige moment waarop er sprake kan zijn van overzetting van data is wanneer ik besluit of genoodzaakt ben van om van ondersteunende bedrijven te veranderen. Zie punt 4.


 

Privacy Statement Emjees

Here you will find all information about data processing that may occur when you subscribe to the newsletter or a course.

1. Identity

Emjees is registered with the Chamber of Commerce under number 63631423.

Owner: M.J. van Holthe-van Vark, contact address: available by contacting by email.

Email address: emjeevh@gmail.com.

2. Purposes

The data collection can be:

Name and email address for the newsletter.

Name and email address for following an online course.

Name, email address and telephone number for the following of a personal course.

All the above information is mandatory if you sign up for the newsletter and / or course.

 

3. Access and change data

You can always request, change, supplement or delete your data. The deadline for this is four weeks. You can contact me via email: emjeevh@gmail.com or via the contact form on www.emjees.nl.

4. Recipients of the collected data

Outside myself, the following companies are involved in the storage and execution of the services within Emjees. Mailchimp for newsletters and My E-course for online courses. Both companies have shown to manage and store this data in an adequate way.

5. Duration of storage

Your data is stored until further notice by yourself or by stopping activities by Emjees. At the online courses via Mijnecourse / emjees, your data is stored up to the termination or end of the course term, taking into account a processing period of four weeks.

6. Complaints

For complaints you can contact us via email: emjeevh@gmail.com. Of course you are free to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority in the event of incorrect behavior on my part.

7. Pass on third parties

Emjees will never pass on data to third parties. It is not my intention to make money through the conversion of information or advertising resources. The only time when data can be transferred is when I decide or need to change from supporting companies. See point 4.